คลิกเพื่อปิดหน้าต่าง ภาพที่ 7.5 แสดงส่วนประกอบของสมองส่วนต่าง ๆ