หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/5 ต่อไป
วิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ : รหัสวิชา 01-220-009
หน่วยที่ 7 เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ (ต่อ) - การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง - รู้จักตนเองอย่างแท้จริง - เข้าใจธรรมชาติอย่างถ่องแท้

ภาพเคลื่อนไหวที่ 7.1 การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง


การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งมีคุณค่ามาก เป็นส่วนสำคัญของบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาและเป็นพลังแฝงที่จะนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จ

ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเสน่ห์และเป็นความประทับใจพอควร อย่างไรเล่าที่เรียกว่าเชื่อมั่นในตนเอง การวัดค่าความเชื่อมั่นในตนเอง ให้ดูที่การสามารถพึ่งพา ตนเองได้ คนที่มีความเชื่อถือในตนเองจะกล้าอยู่ในโลกอย่างโดดเดี่ยว แม้ไม่มีอะไรเลย เขาก็จะมั่นใจว่าเขาสามารถดำเนินชีวิตได้โดยธรรมชาติ ส่วนคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะหวังพึ่งพิงผู้อื่น และพึ่งพิงอุปกรณ์ต่างๆ เพียงเพื่อดำรงชีวิตอยู่เพียงชีวิตเดียวเท่านั้น แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นในตนได้อย่างไรเล่า


รู้จักตนเองอย่างแท้จริง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 7.1 การสร้างเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง

การสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตต้องเริ่มจากการรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ลองพิจารณาดูว่าท่านรู้จักตัวเอง
แค่ไหน

- ท่านมีนิสัยดีอะไรบ้าง นิสัยนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นิสัยนั้นอาศัยอะไรตั้งอยู่ นิสัยนั้นสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะอะไร ถ้าได้ต้องทำอย่างไร

- ท่านมีนิสัยไม่ดีอะไรบ้าง นิสัยนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นิสัยนั้นอาศัยอะไรตั้งอยู่ นิสัยนั้นสามารถขจัดออกไป หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะอะไร ถ้าได้ต้องทำอย่างไร

- ท่านมีความรู้อะไรบ้าง ความรู้นั้นจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านมีความไม่รู้อะไรบ้าง ความไม่รู้นั้นจะถูกขจัดออกไปได้อย่าไร

- ท่านมีคุณสมบัติเด่นใดบ้าง คุณสมบัตินั้นสามารถพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไร

- ท่านมีคุณสมบัติด้อยใดบ้าง คุณสมบัตินั้นสามารถขจัดหรือปรับปรุงได้หรือไม่อย่างไร

ชีวิตท่านทำไมจึงเป็นเช่นนี้ อนาคตท่านจะเป็นเช่นไร ท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไหม ท่านควรพัฒนาไปทางใด ชีวิตท่านจึงจะมีค่าที่สุดและต้องทำอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการมีชีวิตเช่นนั้น เป็นต้น

- ท่านตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ ชัดเจน ลึกซึ้ง แม่นยำแค่ไหนถ้าตัวเองรู้จักและเข้าใจตนเองได้ดี ความเชื่อมั่นก็มีเกินครึ่งดวงใจแล้ว

แต่ถ้าไม่รู้ หรือรู้แต่ไม่เข้าใจตนเอง นับว่าน่าสงสาร เมื่อตัวของตัวซึ่งอยู่กับตนตลอดเวลายังไม่รู้จักดี ไหนเลยจะรู้จักและเข้าใจผู้อื่นและสิ่งอื่นภายนอกได้ถูกต้องเล่า หากขืนไปรู้จักภายนอกมากกว่ารู้จักตัวเอง ใจก็จะไหลออกไปข้างนอก ข้างในกลวง ขาดพลัง อ่อนแอ และไร้ความเชื่อมั่น

ดังนั้นประการแรกเลย ต้องทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองให้ชัด ถ้ายังไม่ชัด ต้องเริ่มวิจัยตัวเองอย่างจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะรู้จริงให้ได้ เพราะตัวของตัวไม่รู้จักไม่เข้าใจตนเองนั้น ชื่อว่าดำเนินชีวิตเหมือนคนตาบอด จะไม่อาจสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชีวิตได้

เข้าใจธรรมชาติอย่างถ่องแท้

หากเข้าใจแต่ตนเอง ไม่เข้าใจธรรมชาติ ก็จะเกิดความสงสัยขัดข้องใจตลอดเวลาว่า ทำไมโลกถึงเป็นอย่างนี้ ทำไมสังคมเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดี ทำไมธรรมชาติต้องโหดร้าย ทำไมไม่เป็นอย่างที่ (ตนคิดว่า) น่าจะเป็น หรือควรจะเป็น ความเป็นธรรมไม่มีเลยหรือในโลกทั้งหลาย เมื่อไม่เข้าใจก็จะขลาดกลัว เพราะเป็นธรรมชาติของจิตใจที่จะกลัวในสิ่งที่ตนไม่รู้ เมื่อกลัวก็จะขาดความเชื่อมั่น

ดังนั้น ถ้าจะสร้างความเชื่อมั่น ต้องเข้าใจธรรมชาติให้ถ่องแท้ เข้าใจอย่างไร อย่างน้อยที่สุด ต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติทั้งหลายคือมวลรวมของพลังงาน ที่กำลังเป็นไปตามแรงขับของเหตุ แรงประกอบของปัจจัย และแรงกำกับของเงื่อนไข ใครที่เห็นกลไกเหล่านี้ชัดย่อมสามารถบริหารเหตุปัจจัยและเงื่อนไข เพื่อสร้างสิ่งที่ตนปรารถนาได้ใครที่ไม่เห็นก็ต้องไหลไปตามกระแสสถานการณ์ อยู่กับโลกโดย ไม่ได้บริหารกลไกธรรมชาติของโลก ก็จะไม่ได้ประโยชน์ในการมาเกิดในโลกอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงอยู่ในโลก และได้ประโยชน์จากโลกโดยสมควร ต้องเข้าใจโลกให้
ถ่องแท้