หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/3 ต่อไป
วิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ : รหัสวิชา 01-220-009
หน่วยที่ 10 สุขภาพจิตและการปรับตัว - ความหมายของโรคจิตและโรคประสาท - ความแตกต่างระหว่างโรคจิตและโรคประสาท

ภาพที่ 10.1 โรคประสาท (Neuroses) เป็นความแปรปรวนทางจิตใจ ซึ่งมีความวิตกกังวลและความขัดแย้งเป็นต้นเหตุสำคัญ


สุขภาพจิตและการปรับตัว

ความหมายของโรคจิตและโรคประสาท

โรคจิต (Psychoses) หมายถึง บุคคลที่ตกอยู่ในภาวะของความคับข้องใจ ความขัดแย้ง และความตึงเครียด
ที่เกิดขึ้นในจิตใจ และสิ่งเหล่านี้ที่ผลักดันให้บุคคลห่างเหินจากสภาพความเป็นจริงของสังคม ความผิดปกติทางจิตใจในขั้นโรคจิตหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วิกลจริตนี้มีอาการพอสรุปได้ดังนี้

1. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เคยรักษาความสะอาดก็กลับกลายเป็นคนมักง่าย สกปรกเลอะเทอะ
เคยสุภาพเรียบร้อยก็เปลี่ยนแปลงหยาบคายตึงตัง

2. ไม่อยู่ในโลกของความจริง เช่น มีอาการหลงผิด (Delusion) หวาดระแวง มีอาการประสาทหลอน

3. ไม่รู้จักสภาวะของตนเอง เช่น ไม่รู้ว่าตัวกำลังเป็นโรคจิต

โรคประสาท (Neuroses) เป็นความแปรปรวนทางจิตใจ ซึ่งมีความวิตกกังวลและความขัดแย้งเป็นต้นเหตุสำคัญ อาจเรียกได้ว่า โรคจิตประสาทแบบนี้เป็นอาการทางจิตอย่างอ่อนขั้นต้นและเป็นความผิดปกติทางประสาท ซึ่งแสดงออกทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกับอารมณ์เครียด คนที่เป็นโรคประสาทบางคนไม่มีอาการทางกายปรากฏให้เห็นก็ได้ แต่กระนั้นก็ดีเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจไม่สบายมีอารมณ์ไม่ค่อยจะปกติแล้วทุกข์ทรมานด้วยความวิตกกังวล หรือมีสภาพที่รู้สึกเหมือนจะตายหรือตัดสินใจอะไรไม่ถูก ไม่สามารถควบคุมสติให้มั่นคง และมักจะถูกให้ไปตามแนวความคิดของตน

ความแตกต่างระหว่างโรคจิตและโรคประสาท

โรคประสาทมีอาการได้หลายอย่างแล้วแต่ประเภทของโรคประสาทส่วนใหญ่ก็เป็นอาการวิตกกังวลมากเกินปกติ กินไม่ได้นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายทั้งๆ ที่ตรวจแล้วไม่พบว่าเป็นโรคอะไร หรือมีอาการซึมเศร้ากลัวอย่างไม่มีเหตุผลหรือกลัวในสิ่งที่คนปกติไม่กลัว

ข้อแตกต่างระหว่างโรคประสาทกับโรคจิตที่สำคัญ คือ โรคประสาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและยังอยู่ในโลกของความเป็นจริง เช่น ไม่มีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน หรือระแวงหลงผิด ผู้ป่วยโรคประสาทยังรู้สภาวะของตัวเอง เช่น ยังรู้ว่าตัวเองเป็นโรคประสาทและต้องการให้หมอรักษา ส่วนใหญ่จะไป
โรงพยาบาลด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีผู้บังคับหรือพาไป ยังดำเนินชีวิตตามปกติได้ ทำงานได้ เข้าสังคมได้ แต่จะมีความวิตกกังวลใจ หงุดหงิดตื่นเต้นตกใจง่าย นอนไม่หลับ ซึ่งถ้ารุนแรงก็อาจขัดขวางการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิตได้
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 10.1 โรคประสาท (Neuroses) เป็นความแปรปรวนทางจิตใจ ซึ่งมีความวิตกกังวลและความขัดแย้งเป็นต้นเหตุสำคัญ

สรุป ความแตกต่างระหว่างโรคประสาทกับโรคจิต

โรคประสาท โรคจิต
1. ความแปรปรวนทางพฤติกรรมยังอยู่ในขอบเขตและเหตุผลหรือความเป็นจริง 1. พฤติกรรมของโรคจิตจะแปลกไปจากปรกติวิสัยเดิมมากหรือไม่สมเหตุสมผลเลย
2.ความเชื่อทั่วๆ ไป พอเข้าใจได้เช่น การย้ำคิดย้ำทำ พอเข้าใจได้ 2. ไม่รู้ตัว ไม่มีการรู้จักตัวเอง ไม่ยอมมารักษา ไม่คิดว่าตนป่วย บางรายปฏิเสธการวินิจฉัยและการรักษา
3. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไม่มากนักความสนุกสนานหรือสมาธิในการทำงานลดลง 3.บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงมากในโรคจิต นิสัยใจคอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง