คลิกเพื่อปิดหน้าต่าง ภาพที่ 4.1 ระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อมีอิทธิพลไม่น้อยต่อพฤติกรรมของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ