หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 3/5 ต่อไป
วิชาสังคมกับเศรษฐกิจ : รหัสวิชา 01-130-001
หน่วยที่ 3 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจสังคม - ความหมายของระบบเศรษฐกิจ

ภาพที่ 3.2 ความหมายของระบบเศรษฐกิจ

ความหมายของระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
หมายถึง กลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institution) กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีการกระทำกิจกรรมต่างๆ คล้ายคลึงกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (สถาบันทางเศรษฐกิจนี้ประกอบด้วย สถาบันการผลิต การค้า การเงิน การธนาคาร และอื่นๆ ทำหน้าที่กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น จะผลิตอะไร ผลิตด้วยกรรมวิธีใด และแจกจ่ายผลิตผลให้แก่ใครบ้าง) ระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพื่อกระทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากความไม่สมดุล ระหว่างความต้องการและทรัพยากรที่จะสนองความต้องการเหล่านั้น
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 3.2 ความหมายของระบบเศรษฐกิจ