หน้าแรก         พิมพ์     ออก    
 วิชาลีลาศ : รหัสวิชา 01-610-025

สารบัญ

หน่วยที่ 1 บทนำ
หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานของการลีลาศ
หน่วยที่ 3 การลีลาศ จังหวะบีกิน
หน่วยที่ 4 การเต้นรำจังหวะบีกิน (ต่อ)
หน่วยที่ 5 การลีลาศ จังหวะช่ะ ช่ะ ช่า
หน่วยที่ 6 การลีลาศ จังหวะช่ะ ช่ะ ช่า (ต่อ)
หน่วยที่ 7 การลีลาศจังหวะ ช่ะ ช่ะ ช่า
หน่วยที่ 8 การลีลาศจังหวะวอลทซ์
หน่วยที่ 9 การลีลาศจังหวะวอลทซ์ (ต่อ)
หน่วยที่ 10 การลีลาศจังหวะตะลุงแทมโป้
หน่วยที่ 11 การลีลาศจังหวะตะลุงแทมโป้ (ต่อ)
หน่วยที่ 12 การลีลาศจังหวะแทงโก้
หน่วยที่ 13 การลีลาศจังหวะแทงโก้ (ต่อ)
หน่วยที่ 14 การลีลาศจังหวะไจฟว์
หน่วยที่ 15 การลีลาศจังหวะไจฟว์ (ต่อ)
หน่วยที่ 16 การลีลาศ จังหวะไจฟว์ (ต่อ)