หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/3 ต่อไป
 วิชาวอลเลย์บอล : รหัสวิชา 01-610-014
หน่วยที่13 การเล่นเป็นทีม - ตำแหน่งผู้เล่น - การหมุนตำแหน่ง

ภาพที่ 13.1 ตำแหน่งผู้เล่น
ภาพที่ 13.2 การหมุนตำแหน่ง

การเล่นเป็นทีม

การแข่งขันวอลเลย์บอลจุดประสงค์ คือ พยายามให้ลูกบอลข้ามไปฝ่ายตรงข้าม การที่จะเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับนั้น ขึ้นอยู่กับลูกบอล หากลูกบอลกำลังเล่นอยู่ฝ่ายใด ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายรุก ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ลูกบอลข้ามตาข่ายไปฝ่ายตรงข้าม โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะเล่นต่อไปได้

ดังนั้นฝ่ายใดที่ครอบครองลูกบอลอยู่ก็ถือว่าเป็น ฝ่ายรุก ฝ่ายที่ไม่มีลูกบอลก็ถือว่าเป็นฝ่ายรับ ฝ่ายที่ตั้งรับลูกเสิร์ฟขณะตั้งรับเรียกว่าเป็น ฝ่ายรับ แต่เมื่อขณะรับลูกบอลก็เรียกได้ว่าเป็น ฝ่ายรุก

สำหรับแผนการรับและรุก มีมากมายปรับเปลี่ยนกันไปตามความสามารถ เพศ วัย ของผู้เล่นแต่ละทีม จึงควรศึกษาเฉพาะแผนการรับและรุกอย่างลึกซึ้งอีกต่างหาก ในที่นี้จะบอกกล่าวแต่หลักการกว้าง ๆ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

การเล่นเป็นทีมเป็นการนำเอาทักษะของผู้เล่นทั้งหลายมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อทุกคนสามารถนำทักษะมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเล่นแล้วย่อมทำให้เกิดความสำเร็จในการเล่นทีม

ตำแหน่งผู้เล่น

ตำแหน่งผู้เล่นประกอบด้วย

ตำแหน่งที่           1 เรียกว่า           หลังขวา
ตำแหน่งที่           2 เรียกว่า           หน้าขวา
ตำแหน่งที่           3 เรียกว่า           กลางหน้า
ตำแหน่งที่           4 เรียกว่า           หน้าซ้าย
ตำแหน่งที่           5 เรียกว่า          หลังซ้าย
ตำแหน่งที่           6 เรียกว่า           กลางหลัง

สำหรับการตรวจสอบตำแหน่งนั้นจะเริ่มจากหลังขวาทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปจนครบ 6 ตำแหน่ง

คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 13.1 ตำแหน่งผู้เล่น

การหมุนตำแหน่ง

ในการหมุนตำแหน่ง ใช้วิธีการหมุนไปตามเข็มนาฬิกาทีละตำแหน่ง ทันทีที่ผู้เล่นเสิร์ฟลูกไปแล้ว ผู้เล่นจะยืนอยู่ในตำแหน่งใดในแดนของตนก็ได้ ระหว่างการเล่น ทีมที่รับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นหรือฝ่ายเสิร์ฟทำเสียฝ่ายรับก็จะได้สิทธิ์การเสิร์ฟ ผู้เล่นฝ่ายที่จะทำการเสิร์ฟต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกา 1 ตำแหน่ง
ดังนั้นการหมุนตำแหน่งแต่ละครั้งจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนเสิร์ฟซึ่งลำดับการหมุนตำแหน่งนี้ต้องคงอยู่ตลอดการแข่งขันในเซตนั้น ๆ และก่อนจะเริ่มเซตใหม่ ลำดับการหมุนตำแหน่งของผู้เล่นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ต้องแจ้งในใบบันทึกการแข่งขันให้ถูกต้อง
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพที่ 13.2 การหมุนตำแหน่ง