หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก
กลับ 2/3 ต่อไป
วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ : รหัสวิชา 01-320-101
Lesson 4 Invitation (1) - Invitation - Formal invitation - Making an invitation - Accepting an
invitation
- Refusing an invitation

- ภาพที่ 4.1 Formal invitation

Invitation การเชื้อเชิญเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งที่เราพบเสมอในชีวิตประจำวันและมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การเชื้อเชิญแบ่งเป็น 2 ชนิด

1. Formal invitation การกล่าวเชิญที่เป็นทางการ

Formal invitation การกล่าวเชิญที่เป็นทางการ การกล่าวเชิญ
ชนิดนี้จะใช้ในการเชื้อเชิญที่เป็นการเป็นงาน สำนวนภาษาที่นิยม
ใช้ มีดังนี้

Making an invitation
การกล่าวเชิญที่เป็นทางการWould you like to have dinner?
I was wondering if you’d like to have dinner.
I'd like to invite you to have dinner.

ภาพที่ ภาพที่ 4.1 Formal invitation

Accepting an invitation การตอบรับการกล่าวเชิญที่เป็นทางการ
 
Yes, I would.
I'd love to.
I'd like to.
That's great.
That would be nice.


Refusing an invitation การปฏิเสธการกล่าวเชิญที่เป็นทางการ

I'm awfully sorry, but I have to prepare the minutes.
I'd really love to, but I have to prepare the minutes.
I'd really like to, but I have to prepare the minutes.
I wish I could, but I have to prepare the minutes.

เราสามารถสรุปได้ดังนี้

Formal invitation
Making an invitation Accepting an invitation Refusing an invitation
Would you like to …?
I was wondering if you'd like to...

I'd like to invite you to...

 
 


Yes, I would.

I'd love to.

I'd like to.
That's great.
That's would be nice.


I'm awfully sorry, but ...

I'd really love to, but ...

I'd really like to, but ...
I wish I could, but ...
 

 
Designed by MultimediaAsia.com