หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออกกลับ  14/14  ต่อไป  
การผลิตสุกร : รหัสวิชา 03-240-302
หน่วยที่ 5 การสืบพันธุ์สุกร (ต่อ) - ฝึกปฏิบัติการทำคลอดสุกร

ฝึกปฏิบัติการทำคลอดสุกร

ให้อาจารย์พานักศึกษาลงฟาร์มทำการคลอดสุกร ตั้งแต่เตรียมคอกคลอด เตรียมแม่สุกร ลดอาหารแม่สุกร เช็ดตัวลูกสุกรแรกคลอด ตัดสายสะดือ ตัดเขี้ยว ตัดเบอร์หู และฉีดธาตุเหล็กอย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นมอบหมายสุกรให้นักศึกษามาเฝ้าและทำคลอดกลุ่มละ 1 แม่

ใบรายงานผลการปฏิบัติเรื่อง การทำคลอดสุกร

ลักษณะสุกรใกล้คลอด
เบอร์แม่สุกร ลักษณะอาการใกล้คลอดที่พบ
การทำคลอดลูกสุกร
ลูกสุกรที่คลอดมีทั้งหมด..........................ตัว
จำนวนแรกคลอดมีชีวิต.......................ตัว ตาย..............ตัว ฯลฯ ..........................
ขั้นตอนการปฏิบัติทำคลอดลูกสุกรทั้งหมดมีดังนี้
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


การดูแลแม่สุกร
มีการปฏิบัติดูแลแม่สุกรทั้งระหว่างคลอดและหลังคลอด ดังนี้ ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................


สรุปผลและวิจารณ์ ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................