หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออกกลับ  11/14  ต่อไป  
การผลิตสุกร : รหัสวิชา 03-240-302
หน่วยที่ 5 การสืบพันธุ์สุกร (ต่อ) - การทำคลอดสุกร

การทำคลอดสุกร

การทำคลอดสุกรนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงสุกรแบบพัฒนา เพราะเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงตายของลูกและแม่ในช่วงการคลอดนั้นสูงกว่าช่วงอื่นมาก ปัญหามักพบเสมอว่ามีลูกตายคลอด เนื่องจากขาดอากาศหายใจ เพราะติดอยู่ในช่วงเชิงกรานนานเกินไปหรือมีรกพันตัวจนหายใจไม่ออก หรือสะดือขาดภายในช่องคลอดจนสำลักน้ำคร่ำตาย ส่วนปัญหาในแม่ เช่น หมดแรงเบ่งเนื่องจากใช้เวลาคลอดนานเกินไปหรือมีรกค้างภายหลังคลอด หรือช่วงคลอดมีการติดเชื้อและชักนำให้เกิดอาการโรคเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนม (Mastitis-metritis-agalactosis complex) ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ ถ้ามีการทำคลอดถูกหลักสุขาภิบาล การทำคลอดมาปฏิบัติเพื่อเป็นการช่วยลดอัตราเสี่ยงของลูกและแม่ใช้ช่วงการคลอด ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบการผลิตสุกรนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลการทำคลอดในสุกรนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การปฏิบัติกับลูกสุกรและ การปฏิบัติกับแม่สุกร