หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/4  ต่อไป 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ : รหัสวิชา 03-062-202


หน่วยที่ 16 สุขลักษณะและการจัดรูปโรงงานผลิตขนมอบ - ปฏิบัติการจัดรูปโรงงานขนมอบอย่างง่าย - การจัดรูปโรงงานอย่างต่อเนื่อง - การเขียนแผนผังโรงงานอย่างง่าย


- รูปที่ 16.1 การเขียนแผนผังโรงงานอย่างง่าย

ปฏิบัติการจัดรูปโรงงานขนมอบอย่างง่าย

การจัดรูปโรงงานอย่างต่อเนื่อง

โดยทั่วไปร้านหรือโรงงานผลิตขนมอบจะออกแบบหรือวางแผนการผลิตเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะมีความสม่ำเสมอ วิธีการนี้จะต้องมีการใช้พื้นที่พอสมควร ส่วนใหญ่การวางเครื่องมือเครื่องใช้จะวางเป็นรูปตัวยู (U) ซึ่งใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพในการทำงานพอควร ส่วนการวาง เครื่องมือ
เครื่องใช้เป็นเส้นตรงนั้นจะเหมาะสมกับร้านหรือโรงงานที่มีพื้นที่มากและมีกำลังการผลิตในแต่ละวันมากๆ ส่วนการเลือกใช้เครื่องมือ ผู้ประกอบกิจการต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมและกำลังการผลิตของตน

การเขียนแผนผังโรงงานอย่างง่าย

การจัดขั้นตอนการผลิตหรือการวางเครื่องมือเครื่องใช้อาจทำได้หลายรูปแบบ สามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างการจัดแบบแผนการผลิต แสดงได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็นแผนผังที่มีห้องเพียงห้องเดียวในการวางเครื่องมือเครื่องใช้ในสายการผลิต ส่วนภาพที่ 2 จะมีหลายห้องสำหรับใช้ประโยชน์ในการผลิตที่แตกต่างกันออกไป
ตัวอย่างการจัดแบบแผนการผลิตสำหรับโรงงานทำขนมอบ เช่น โรงงานทำขนมปังขนาดย่อม มีหลักการดังนี้คือ
1) ที่เก็บวัตถุดิบและเครื่องชั่ง ส่วนประกอบในการทำขนมปัง เช่น แป้งสาลี ยีสต์ ฯลฯ ควรมีที่เก็บเฉพาะไม่ควรปะปนกับวัตถุดิบอื่นๆ เนื่องจากแป้งสาลีสามารถดูดซับกลิ่นอื่นๆ เข้าไปในตัวมันได้ ส่วนเครื่องชั่งเก็บไว้ภายใต้ช่องเก็บของโต๊ะกลางห้อง
2) เครื่องผสม จะวางต่อจากที่เก็บแป้งและโต๊ะทำงาน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน กล่าวคือเมื่อชั่งแป้งและส่วนผสมอื่นๆ เสร็จแล้วสามารถถ่ายลงอ่างผสมได้ทันที
3) ที่สำหรับวางโดระหว่างการหมัก ขั้นตอนนี้เป็นการรอให้ยีสต์ทำงาน เพื่อให้โดถูกหมักจนได้ที่ หลังจากโดหมักได้ที่แล้วจะนำมาไล่อากาศออกไป จากนั้นจะทำการแบ่งโดตามขนาดที่ต้องการและใส่ลงในพิมพ์เพื่อหมักอีกครั้งหนึ่ง
4) การหมักโดครั้งสุดท้ายและการอบ โดยหลังจากโดได้ที่แล้วจะนำเข้าเตาอบตามเวลาและอุณหภูมิที่กำหนดไว้
5) การทำขนมปังให้เย็นและการบรรจุหีบห่อ หลังจากอบเสร็จแล้วก้อนขนมปังจะถูกนำมาวางที่โต๊ะกลางเพื่อทำให้เย็นและนำออกจากพิมพ์ หลังจากขนมปังเย็นได้ที่แล้วจะหั่นและบรรจุหีบห่อเลยก็ได้ หรือจะนำขนมปังไปเก็บไว้ในห้องเก็บก่อนก็ได้
คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่ รูปที่ 16.1 การเขียนแผนผังโรงงานอย่างง่าย


1. ชั้นสำหรับวางขนมปัง 8. อ่างล้างมือและภาชนะต่าง ๆ 18. ตู้เย็น
2. ตู้อบ 2 9. ตู้เก็บของ 19, 20. ชั้นวางถาดขนมที่ออกจากตู้อบ
3. ตู้เก็บถาดและพิมพ์ 10. ถังขยะ 21. เครื่องหั่นขนมปัง
4. ตู้หมัก 11, 12. โต๊ะทำงาน 22. เตาอบก๊าซ
5. เครื่องตัดแบ่งก้อนโด 13. ถังผสมโด 23. ประตูออกหน้าร้าน
6. ที่หมักโด 14. เครื่องผสม 24.ประตูออกไปห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
7. ตู้เก็บของ 15, 16, 17. ที่ใส่แป้ง

แผนผังการวางเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานขนาดย่อม แบบ ก

ลำดับที่ รายการอุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน   ลำดับที่ รายการอุปกรณ์เบเกอรี่ จำนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เตาอบแบบรถเข็น
ตู้ปรูฟ
เตาอบแบบเป็นชั้น
ตู้ปรูฟ
โต๊ะทำงาน
เครื่องม้วนแป้ง
เครื่องปั่นแป้ง
โต๊ะพร้อมเครื่องชั่ง
เครื่องแบ่งน้ำหนักของแป้ง
ชั้นลำเลียงแป้ง
โต๊ะทำงาน
ชั้นสำหรับเข็นเข้าตู้ปรูฟ
เครื่องผสมแป้งขนมปัง
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องขจัดความกร่อยของน้ำ
อ่างล้าง
ชั้นสำหรับเข็นเข้าตู้ปรูฟ
ชั้นวางของ
ตู้นอน
โต๊ะพร้อมอ่าง
เครื่องรีดแป้ง
โต๊ะหินอ่อนพร้อมตู้เย็น
เครื่องตีเค้ก ครีม
ห้องเย็น
ห้องแช่แข็ง
เครื่องสไลด์ขนมปัง
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1

แผนผังการวางเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานขนาดย่อม แบบ ข.