หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  1/3  ต่อไป 
มีนวิทยา : รหัสวิชา 03-041-104

หน่วยที่ 14 อนุกรมวิธานของปลา - จุดประสงค์การสอน


หน่วยที่ 14 อนุกรมวิธานของปลา

จุดประสงค์การสอน
14.1 รู้ระบบการจำแนกปลาในปัจจุบัน
14.1.1 บอกการแบ่งชั้นปลาที่มีในปัจจุบัน
14.1.2 บอกอันดับต่างๆ ของปลา
14.2 เข้าใจการจำแนกปละกระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งที่พบในน่านน้ำไทย
14.2.1 อธิบายความแตกต่างระหว่างปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง
14.2.2 จำแนกชนิดของปลากระดูกอ่อนในอันดับและครอบครัวต่างๆ
14.2.3 จำแนกชนิดของปลากระดูกแข็งในอันดับและครอบครัวต่างๆ