หน้าแรก     สารบัญ     พิมพ์     ออก กลับ  3/5  ต่อไป 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช : รหัสวิชา 03-932-404

หน่วยที่ 1. ความหมายและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช - ความสำคัญและประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช


รูปที่ 1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ความสำคัญและประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีความสำคัญมากต่อการผลิตพืช เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะต่างๆ คล้ายกับอิทธิพลของยีน (Gene) เนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีผลต่อการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช และมีผลต่อลักษณะต่างๆ เป็นลำดับต่อมา แต่ผลหรืออิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไม่ได้ดำรงอยู่อย่างถาวร มีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดและปริมาณของสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและกระบวนการทางสรีรวิทยา เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ของพืช เช่น การเจริญเติบโต การออกดอก การติดผล การพัฒนาของผล การสุกของผล การหลุดร่วงของใบ ดอก และผล การแก่ชราของพืช

เมื่อนักสรีรวิทยาของพืชได้ค้นคว้าทดลองและทราบว่า
คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่ รูปที่ 1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสามารถควบคุมลักษณะต่างๆ ของพืชได้ จึงนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตพืชสวน มากกว่าพืชไร่ ประเมินกันว่ามีการใช้สารเคมีในการผลิตพืช รวมกันทั้งโลก มีเนื้อที่ประมาณ 1 ล้านเฮกตาร์ต่อปี (6.25 ล้านไร่ต่อปี) ซึ่งประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่นำมาใช้ในการผลิตพืช สามารถแยกออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
  1. การเพิ่มผลผลิต (Increase Yield) เช่น การใช้จิบเบอเรลลินในการผลิตอ้อย ซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักสดของอ้อยได้ ประมาณ 20 ตันต่อเฮกตาร์ และคิดเป็นปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 2 ตันต่อเฮกตาร์ การใช้เอทีฟอนเร่งการไหลของน้ำยางพารา การใช้สารพาโคลบิวทราโซล ในการเพิ่มผลผลิตของพืชสวน เช่น มะม่วง เงาะ การใช้ Triodobenzoic Acid ในการเพิ่มผลผลิตของถั่วเหลือง
  2. การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต (Improve quality) เช่น การใช้สารพาโคลบิวทราโซลในการผลิตแอปเปิล สาลี่ และท้อ จะมีผลทำให้ผลมีเนื้อแน่นขึ้นกว่าเดิม การใช้ Daminozide ในการพัฒนาสีของผลแอปเปิล
  3. การเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (Provide economic benefit) เช่น การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ชักนำให้ไม้ผลบางชนิดออกดอกนอกฤดู เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิม การยืดอายุการเก็บเกี่ยว หรือการเก็บรักษาโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเลือกจำหน่ายผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการทำให้ราคาการจำหน่ายสูงขึ้น
  4. ลดแรงงานในการผลิต (Replacement for Labor) เช่น การใช้ Maleic Hydrazide ในการควบคุมการแตกตาข้างของยาสูบ โดยไม่ต้องใช้แรงคนปลิด การใช้ DEF (S.S.S-Tributyphorotristhioate) ในการผลิตฝ้าย การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชปลิดผลเชอร์รี่แทนเครื่องจักร
  5. ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช (Use for plant breeding) เช่น การใช้ออกซิน เอทิลีน และจิบเบอเรลลิน เพื่อเปลี่ยนเพศดอก เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้ GA4+7 เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตเมล็ดสน
นอกจากนี้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากจะกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป